Algemene voorwaarden

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Voetbalticketshop.com.


Inhoudsopgave: 

Artikel   1 – Voetbalticketshop.com
Artikel   2 – Wederpartij
Artikel   3 – Evenement
Artikel   4 – Wangedrag
Artikel   5 – Aansprakelijkheid
Artikel   6 – Overmacht
Artikel   7 – Klachten 
Artikel   8 – Reisbescheiden en reisdocumenten
Artikel   9 – Annuleren
Artikel 10 – Clubcards
Artikel 11 – Speeldata en tijden
Artikel 12 – Wijzigingen
Artikel 13 – Onvoorziene omstandigheden 
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Rechtskeuze
Artikel 16 – Bevoegde rechten

Artikel 1 – Voetbalticketshop.com
Bedrijfsgegevens:

Number 1 Tickets & Travel
Julianaweg 192a-01
1131 DL Volendam
Tel: 085 066 7011


E-mail: info@voetbalticketshop.com
KVK: 58696911
BTW-nummer: 853143559B01

Artikel 2 – Wederpartij 
Met wederpartij wordt bedoeld, diegene die boekt (hoofdboeker), alsmede het volledige reisgezelschap van de boeking.

Artikel 3 – Evenement
Het evenement bestaat uit elke voetbalwedstrijd en/of concert welke door de wederpartij bij Voetbalticketshop.com heeft geboekt.

Artikel 4 - Wangedrag
Voetbalticketshop.com is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door wangedrag zoals, maar niet beperkt tot, agressie en dronkenschap, veroorzaakt door de wederpartij. Als u wordt geweigerd of verwijderd uit het vliegtuig, hotel of stadion als gevolg van wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel, stewards of crew is dat voor eigen rekening van de wederpartij. Voetbalticketshop.com verleent in deze gevallen geen restitutie aan de wederpartij.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
Voetbalticketshop.com is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval, opgelopen door, toegebracht aan de wederpartij. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade, die ontstaat door het gebruik maken van enige tijdens de reisperiode gebruikte accommodatie of transportmiddelen. Voetbalticketshop.com is evenmin aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door ongeoorloofd of onwettelijk gedrag van de deelnemer tijdens de reisperiode. 

Artikel 6 - Overmacht
Voetbalticketshop.com maakt doorgaans gebruik van reizen per vliegtuig. Voor vertragingen, stakingen, ingelaste tussenlandingen, vluchtwijzigingen van een vlucht en de daaruit voortkomende schade en/of andere nadelige gevolgen is Voetbalticketshop.com niet aansprakelijk. Voor annuleringen van vluchten als gevolg van terroristische aanslagen, weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen, faillissementen van luchtvaartmaatschappijen of andere vormen van overmacht kan Voetbalticketshop.com in zijn geheel niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7 - Klachten
Voetbalticketshop.com doet er alles aan om wederpartij zo goed mogelijk van dienst te zijn en zijn reis goed te laten verlopen. Mocht wederpartij desondanks problemen ondervinden en/of een klacht hebben, dan dient hij direct contact met ons op te nemen. Mocht het probleem zich voordoen tijdens de reisperiode, dan dient wederpartij direct met het door Voetbalticketshop.com in de reisbescheiden verstrekte noodnummer contact op te nemen. Waar mogelijk tracht Voetbalticketshop.com het probleem op dat moment direct op te lossen. Indien deze stappen niet worden ondernomen, kan Voetbalticketshop.com niet aansprakelijk worden gesteld voor de door de wederpartij geleden schade en extra kosten, voortkomend uit het onderwerp van de klacht en/of probleem.

Artikel 9 - Annuleren
Wederpartij kan geboekte reis annuleren binnen 24 uur na het doen van de oorspronkelijke boeking en de bijbehorende terugbetaling ontvangen (met uitgezonderd de volledige annuleringskosten van de luchtvaartmaatschappijen, de organisatie van het evenement, credit card kosten en administratiekosten).

Indien wederpartij de boeking binnen 24 annuleert zal de terugbetaling binnen 4 werkdagen geschieden via een bankoverschrijving. Een annulering kan niet contant worden uitbetaald.

Indien de wederpartij heeft geboekt bij een reisagent kan de boeking alleen bij deze reisagent geannuleerd worden.

Artikel 10 – Clubcards

1.Indien toegangskaarten voor een door Voetbalticketshop.com geboekt evenement bestaan uit elektronisch opgewaardeerde clubcards, dienen deze na afloop van de reisperiode per omgaande door wederpartij te worden geretourneerd. Bij verlies of niet retourneren van clubcards zullen de kosten, eventueel aangevuld met geleden schade en rente, worden doorberekend aan de wederpartij.
2. Clubcards dienen te allen tijde aangetekend per post te worden geretourneerd door de wederpartij aan Voetbalticketshop.com op het door Voetbalticketshop.com gecommuniceerde adres.

Artikel 11 – Speeldata & Tijden
1. Wederpartij dient zelf na te kijken of de wedstrijd inderdaad op de datum en het tijdstip begint zoals aangegeven door Voetbalticketshop.com. Onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens dient de wederpartij onverwijld te melden aan Voetbalticketshop.com.

2. Het wijzigen van speeldata en/of aanvangstijdstip is geen geldige reden van annulering.


Artikel 12 – Wijzigingen
1.Voetbalticketshop.com is niet aansprakelijk voor het, om welke reden dan ook, niet (kunnen) deelnemen aan de reis en/of het niet (kunnen) bijwonen van het geboekte evenement  is niet aansprakelijk voor schade die wederpartij hierdoor mogelijk lijdt. Voetbalticketshop.com draagt zorg voor een passend reisschema waarbinnen een bezoek van het evenement redelijkerwijs mogelijk is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van wederpartij om daadwerkelijk op tijd te komen bij het evenement.

2. Voetbalticketshop.com is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de wederpartij niet kan deelnemen aan de reis en/of het geboekte evenement/de wedstrijd niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan wederpartij zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de wedstrijd, of door een wijziging van de wedstrijdtijden waarvan wederpartij niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, maar Voetbalticketshop.com zal u wel zoveel mogelijk behulpzaam zijn. 

3. Indien de wedstrijd wordt verplaatst helpt Voetbalticketshop.com wederpartij bij het omboeken van de vlucht en/of het zoeken naar een alternatief voor de wedstrijd. Eventuele extra hotelkosten in verband met extra overnachtingen die hiermee gepaard gaan, zullen voor uw rekening en risico komen. Voetbalticketshop.com zal echter de kosten, welke verbonden zijn aan de wijziging van de vlucht voor haar rekening nemen. De reis dient alleen te worden aangepast bij een significant wijziging van de wedstrijdtijd die niet binnen het huidige reisschema van wederpartij past. Voetbalticketshop.com hanteert daarbij een minimale tijd van 2,5 uur tussen geplande aankomsttijd en begin van de wedstrijd. Voetbalticketshop.com wijzigt slechts de vlucht (heen- of de terugvlucht) die noodzakelijk is om aan te passen in verband met het wedstrijdtijdstip. Voor de exacte voorwaarden omtrent wedstrijdwijzigingen wijzen we wederpartij naar onze wedstrijd garantie.

4. Voetbalticketshop.com is bevoegd om de inhoud van de geboekte reis eenzijdig op wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige, aan wederpartij onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is Voetbalticketshop.com bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens wichtige, aan wederpartij onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou wederpartij daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kleine aanpassingen van vluchttijden.

Artikel 13 - Onvoorziene omstandigheden 
1.    Voetbalticketshop.com is gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij zonder tussenkomst van een rechter te ontbinden, overigens zonder dat Voetbalticketshop.com daarmee tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden is, indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen zoals dreiging van oorlog, (werk)stakingen, sabotage, afgelasting of verplaatsing van de speeldatum, uitsluitingen, storingen, verkeersproblematiek, bijzondere weersomstandigheden, een gebrek aan transportmiddelen, tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door een of meer derden die uitvoering geven aan de geboekte reis, straf toekenning door een nationale voetbalbond, de UEFA of FIFA waardoor gespeeld zal worden zonder publiek of enige andere omstandigheid, welke omstandigheden de nakoming van de overeenkomst op dermate wijzen verzwaren of bemoeilijken, dat in redelijkheid niet meer van Voetbalticketshop.com kan worden verwacht dat zij (verdere) uitvoering geeft aan de overeenkomst. 

2.    In geval Voetbalticketshop.com de overeenkomst met de wederpartij ontbindt op grond van lid 1 van dit artikel, vindt slechts restitutie van het reeds betaalde boekingsbedrag plaats voor zover Voetbalticketshop.com de boeking kan annuleren en na aftrek van de verschuldigde annuleringkosten.  

Artikel 14 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de annuleringstermijn als bedoeld in artikel 6. 

2. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Voetbalticketshop.com te melden.

3. In geval van wanbetaling van de wederpartij heeft Voetbalticketshop.com behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 – Rechtskeuze
Op onze boekingen en op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 


Artikel 16 – Bevoegde rechten
De Rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen omtrent (de uitleg van) de boekingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden.